Trygga miljöer och säkra fastigheter

Som fastighetsägare har man ett stort ansvar att säkerställa att krav från myndigheter uppfylls. Fastighetsägaransvaret är omfattande och innebär bland annat att säkerställa att såväl hyresgäster som besökare i fastigheterna inte far illa. På ett systematiskt sätt säkerställer vi att våra kunders fastigheter uppfyller lag- och myndighetskrav. Det kan exempelvis innebära att hissar besiktas och vid behov åtgärdas, att tak snöröjs och att inom- och utomhusmiljön är kontrollerad och godkänd.

Att fastigheter sköts på ett bra sätt är också viktigt för att säkerställa en optimal teknisk livslängd. Att återbruka och reparera kan ofta vara att föredra ur ett hållbarhetsperspektiv före utbyte av komponenter och byggnadsdelar. Detta är en avvägning som alltid ska göras – ska man laga och återbruka eller motiverar problemet ett utbyte ur ett ekonomisk och miljömässigt perspektiv? Vid inköp av material vägs möjligheter till cirkularitet in i varje beslut.

Våra kunders hyresgäster ska uppleva en trygghet och känna sig säkra i sitt boende eller i den lokal de arbetar i.

Effektiva stödsystem ger oss möjlighet till uppföljning och analys av arbetssätt som möjliggör att säkerställa kvalité och effektivitet i hela verksamheten. Genom att analysera och följa upp våra arbetssätt kan vi jobba med ständiga förbättringar, införa likformiga arbetssätt över hela landet som innebär att vårt arbete görs effektivt och hållbart för såväl miljön som för våra medarbetare.

En god kontraktskunskap hos våra medarbetare uppnås genom vårt systematiserade arbetssätt där vi säkerställer att de personer som ska utföra olika arbetsmoment i fastigheterna alltid vet vad som ska utföras och vad som förvändas av våra kunder och hyresgästerna.

Stäng
Fel användarnamn eller lösenord
Stäng

Logga in

För att kunna lämna intresseanmälningar måste du logga in:

Har du inte registrerat dig ännu?

Skapa konto