Uppförandekod för leverantörer

Fastighetssnabbens uppförandekod för leverantörer ska bidra till att de att de varor och tjänster som levereras till oss och våra kunder är producerade under ansvarsfulla förhållanden och främjar en hållbar utveckling. Som leverantör till oss har du en viktig roll där du tillsammans med oss verkar för en hållbar samhällsutveckling.

Leverantören ska respektera uppförandekoden, verka för att uppnå kraven inom sin egen organisation och arbeta aktivt för att den efterlevs hos eventuellt anlitade material- och underleverantörer.

Varor och tjänster som levereras skall vara förenliga med FN Global Compact:s 10 principer. Principerna likväl som uppförandekoden baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Allmänt för hela uppförandekoden gäller att leverantören ska följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och standarder samt kollektivavtal relevanta för sin verksamhet samt inneha samtliga för verksamheten nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar.

Mänskliga rättigheter

Leverantören ska stödja och respektera internationellt deklarerade mänskliga rättigheter och behandla sina anställda och leverantörer rättvist, jämställt och med respekt för alla människors lika värde. Diskriminering oavsett grund, får inte förekomma, leverantören ska se till att trakasserier, mobbning, hot, förtryck eller annan kränkande behandling inte förekommer.

Leverantören ska respektera anställdas rättighet att organisera sig i fackföreningar samt deras möjlighet till kollektiva förhandlingar utan rädsla för bestraffning, hot eller ofredande.

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Leverantören ska ha en gällande ansvarsförsäkring och helst vara kopplad till kollektivavtal samt att alla anställda ska ha:

  • Skriftliga anställningsavtal översatta till ett språk de förstår
  • Minst lagstadgad minimilön
  • Rätt till lagstadgad ledighet inklusive sjuk- och föräldraledighet
  • Barnarbete får inte förekomma
  • Lön ska utbetalas regelbundet, direkt till anställda, på utsatt tid och till fullo
  • Ingen form av tvångsarbete eller arbete kopplat till någon form av hot eller bestraffning är tillåten

Leverantören ska arbeta förebyggande med arbetsskador och olycksfall genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där bland annat alla anställda regelbundet utbildas i säker arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska vara säker och sund, både ur fysisk och psykisk synvinkel. Olycksfall och arbetsskador ska förebyggas, arbetsgivaren ska tillhandahålla relevant skyddsutrustning och se till att information om hälsa och säkerhet finns lättillgänglig på arbetsplatsen. Anställda ska få utbildning om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra, inklusive brandsäkerhet, farliga arbetsmoment och första hjälpen. Leverantören ska säkerställa att personal inte är påverkade av alkohol eller droger under arbetstid. Alla oavsett anställnings- eller kontraktsform ska omfattas av olycksfallsförsäkring.

Miljö

Leverantören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete med försiktighetsprincipen som utgångspunkt och minst följa gällande miljölagstiftning. Leverantören ska:

  • Fortlöpande arbeta med förbättrande miljöåtgärder i sin verksamhet
  • Ha kunskap för att identifiera, mäta, följa upp och kunna rapportera sin miljöpåverkan
  • Säkerställa att avfall hanteras ansvarsfullt och i linje med miljölagstiftning och lokala föreskrifter samt att återanvändning och återbruk främjas

Affärsetik och anti-korruption

Leverantören ska bedriva sin verksamhet enligt god affärssed. Ingen form av korruption, mutor, penningtvätt eller otillåten konkurrensbegränsning är tillåten. Representation och gåvor ska präglas av öppenhet, måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen. Särskild restriktivitet ska gälla i förhållande till personer inom offentlig sektor och de som utövar myndighet eller arbetar med offentlig upphandling.

Information som rör vår eller våra kunders affärsförhållanden eller verksamhet får bara användas för det ändamål den är avsedd och får inte delges obehöriga.

Efterlevnad och uppföljning

Genom att ingå samarbete med Fastighetssnabben accepterar leverantören denna uppförandekod. Leverantören ger också sitt medgivande till att uppföljning och kontroll av leverantörens efterlevnad av uppförandekoden kommer utföras.

Leverantören förbinder sig att överföra krav enligt Fastighetssnabbens uppförandekod för leverantörer på sina eventuella material- och underleverantörer.

Om leverantören avviker ifrån villkoren i Uppförandekoden och om rättelse inte sker, kan det affärsmässiga samarbetet avslutas.

Stäng
Fel användarnamn eller lösenord
Stäng

Logga in

För att kunna lämna intresseanmälningar måste du logga in:

Har du inte registrerat dig ännu?

Skapa konto